Accumulation Distribution

Accumulation Distribution formula izračunava ukupni kumulativ cijene i volumena. Povećanje indeksa Accumulation Distribution ukazuje na vjerojatno povećanje cijene. Pad indeksa Accumulation Distribution ukazuje na vjerojatan pad cijene.

Aktiva (engl. Assets)

U aktivi bilance društva prikazana je imovina koju ono upotrebljava u svojem poslovanju, tj. procesu proizvodnje. U aktivi, imovina društva je podijeljana s obzirom na rok njezine upotrebe, tj. na kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Ostale stavke aktive su: potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, gubitak iznad kapitala te izvanbilančni zapisi.

Algoritamsko trgovanja

Algoritamsko trgovanje je trgovanje financijskim instrumentima na način da računalni algoritam automatski određuje pojedinačne parametre naloga, kao što je odluka da se pokrene postupak davanja naloga, trenutak davanja naloga, cijena ili količina ili način upravljanja nalogom nakon njegova davanja, uz ograničenu ljudsku intervenciju ili bez nje. Algoritamsko trgovanje ne obuhvaća sustava koji se koriste samo za usmjeravanja naloga na jedno ili više mjesta trgovanja ili za obradu naloga bez određivanja parametara trgovanja ili za potvrdu nalgoa ili obradu izvršenih transakcija nakog trgovanja.

Altmanov pokazatelj nesigurnosti

Altmanov pokazatelj nesigurnosti je jedan od najpoznatijih zbrojnih (sintetskih) pokazatelja, a koji je po svojoj prirodi ponderirani zbroj više pojedinačnih pokazatelja. Na temelju njega izrračunava se zdravlje društva. Što je Altmanov pokazatelj veći to je situacija u poduzeću bolja. Ako je Altmanov pokazatelj veći od 3 tada se takvo društvo karakterizira kao stabilno. Ukoliko pokazatelj ima vrijednost od 1 do 3 tada se to poduzeće nalazi u opasnoj zoni, a ukoliko je njegova vrijednost manja od 1 tada za to društvo možemo reći da ono ima znatnih financijskih poteškoča i da mu prijeti bankrot. Altmanov pokazatelj se ponekad naziva i koeficijent stečaja.

Aprecijacija

Aprecijacija jest mjera kojom se precjenjuje domaća valuta, tj. devizni tečaj strane valute održava se iznad ravnoteže.

Arirang obveznica (engl. Arirang bond)

Arirang obveznice su obveznice koje su denominirane u korejskim wonima, a izdane su na koreanskom tržištu od strane ne koreanskog društva ili vlade neke druge nacije.

Average True Range

Average True Range formula bilježi maksimalne vrijednosti sljedećih tri razlika, a na kraju izračunava pomični prosjek od dobivenih podataka: razlika između najviše i najniže cijene prethodnog dana; razlika između završne cijene prethodnog dana i trenutne najviše cijene; razlika između završne cijene prethodnog dana i trenutne najniže cijene. Average True Range pokazatelj je dobra mjera predanosti. Visoke vrijednosti često ukazuju na dno na tržištu zbog panične preprodanosti. Niska vrijednost često ukazuje na vrhunac na tržištu za prekupljenosti financijskog instrumenta.