Stavka izvještajaIznos stavkeIznos stavkeIznos stavke
Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital0,000,000,00
DUGOTRAJNA IMOVINA278.719.816,00278.719.816,00278.719.816,00
Nematerijalna imovina66.053.078,0066.053.078,0066.053.078,00
Izdaci za razvoj0,000,000,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava62.415.309,0062.415.309,0062.415.309,00
Goodwill0,000,000,00
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0,000,000,00
Nematerijalna imovina u pripremi3.637.769,003.637.769,003.637.769,00
Ostala nematerijalna imovina0,000,000,00
Materijalna imovina44.877.850,0044.877.850,0044.877.850,00
Zemljište0,000,000,00
Građevinski objekti49,0049,0049,00
Postrojenja i oprema20.012.604,0020.012.604,0020.012.604,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina7.916.175,007.916.175,007.916.175,00
Biološka imovina0,000,000,00
Predujmovi za materijalnu imovinu0,000,000,00
Materijalna imovina u pripremi265.169,00265.169,00265.169,00
Ostala materijalna imovina712.447,00712.447,00712.447,00
Ulaganja u nekretnine15.971.406,0015.971.406,0015.971.406,00
Dugotrajna financijska imovina135.913.515,00135.913.515,00135.913.515,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika103.827.229,00103.827.229,00103.827.229,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire1.848,001.848,001.848,00
Dani zajmovi, depoziti i slično32.084.438,0032.084.438,0032.084.438,00
Ostala dugotrajna financijska imovina0,000,000,00
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0,000,000,00
Potraživanja31.875.373,0031.875.373,0031.875.373,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika3.598.888,003.598.888,003.598.888,00
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit8.281.516,008.281.516,008.281.516,00
Ostala potraživanja19.994.969,0019.994.969,0019.994.969,00
Odgođena porezna imovina0,000,000,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA1.047.432.531,001.047.432.531,001.047.432.531,00
Zalihe262.592.288,00262.592.288,00262.592.288,00
Sirovine i materijal88.616.389,0088.616.389,0088.616.389,00
Proizvodnja u tijeku163.369.925,00163.369.925,00163.369.925,00
Gotovi proizvodi0,000,000,00
Trgovačka roba0,000,000,00
Predujmovi za zalihe9.962.878,009.962.878,009.962.878,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji643.096,00643.096,00643.096,00
Biološka imovina0,000,000,00
Potraživanja182.700.754,00182.700.754,00182.700.754,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika68.190.098,0068.190.098,0068.190.098,00
Potraživanja od kupaca37.781.042,0037.781.042,0037.781.042,00
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika0,000,000,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika58.566,0058.566,0058.566,00
Potraživanja od države i drugih institucija65.584.673,0065.584.673,0065.584.673,00
Ostala potraživanja11.086.375,0011.086.375,0011.086.375,00
Kratkotrajna financijska imovina601.312.670,00601.312.670,00601.312.670,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0,000,000,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima523.083.693,00523.083.693,00523.083.693,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire0,000,000,00
Dani zajmovi, depoziti i slično78.228.977,0078.228.977,0078.228.977,00
Ostala financijska imovina0,000,000,00
Novac u banci i blagajni826.819,00826.819,00826.819,00
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi220.649.149,00220.649.149,00220.649.149,00
UKUPNO AKTIVA1.546.801.496,001.546.801.496,001.546.801.496,00
Izvanbilančni zapisi514.668.164,00514.668.164,00514.668.164,00
KAPITAL I REZERVE920.546.742,00920.546.742,00920.546.742,00
Temeljni (upisani) kapital181.214.000,00181.214.000,00181.214.000,00
Kapitalne rezerve341.868.225,00341.868.225,00341.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zakonske rezerve0,000,000,00
Rezerve za vlastite dionice0,000,000,00
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0,000,000,00
Statutarne rezerve0,000,000,00
Ostale rezerve226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Revalorizacijske rezerve0,000,000,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak170.919.269,00170.919.269,00170.919.269,00
Zadržana dobit170.919.269,00170.919.269,00170.919.269,00
Preneseni gubitak0,000,000,00
Dobit ili gubitak poslovne godine466.434,00466.434,00466.434,00
Dobit poslovne godine466.434,00466.434,00466.434,00
Gubitak poslovne godine0,000,000,00
Manjinski interes0,000,000,00
Rezerviranja9.343.794,009.343.794,009.343.794,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze2.226.352,002.226.352,002.226.352,00
Rezerviranja za porezne obveze0,000,000,00
Druga rezerviranja7.117.442,007.117.442,007.117.442,00
DUGOROČNE OBVEZE77.906,0077.906,0077.906,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Obveze za zajmove, depozite i slično0,000,000,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama77.906,0077.906,0077.906,00
Obveze za predujmove0,000,000,00
Obveze prema dobavljačima0,000,000,00
Obveze prema vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ostale dugoročne obveze0,000,000,00
Odgođena porezna obveza0,000,000,00
KRATKOROČNE OBVEZE566.010.201,00566.010.201,00566.010.201,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima320.087.067,00320.087.067,00320.087.067,00
Obveze za zajmove, depozite i slično0,000,000,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama5.418,005.418,005.418,00
Obveza za predujmove0,000,000,00
Obveze prema dobavljačima159.719.096,00159.719.096,00159.719.096,00
Obveze po vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Obveze prema zaposlenicima9.113.729,009.113.729,009.113.729,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja11.791.333,0011.791.333,0011.791.333,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu0,000,000,00
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0,000,000,00
Ostale kratkoročne obveze65.293.558,0065.293.558,0065.293.558,00
Odgođena plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja50.822.853,0050.822.853,0050.822.853,00
UKUPNO PASIVA1.546.801.496,001.546.801.496,001.546.801.496,00
Izvanbilančni zapisi514.668.164,00514.668.164,00514.668.164,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00
POSLOVNI PRIHODI514.746.498,00514.746.498,00514.746.498,00
Prihodi od prodaje464.202.058,00464.202.058,00464.202.058,00
Ostali poslovni prihodi50.544.440,0050.544.440,0050.544.440,00
POSLOVNI RASHODI519.448.877,00519.448.877,00519.448.877,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda- 155.120.510,00- 155.120.510,00- 155.120.510,00
Materijalni troškovi475.375.863,00475.375.863,00475.375.863,00
Troškovi sirovina i materijala288.093.708,00288.093.708,00288.093.708,00
Troškovi prodane robe0,000,000,00
Ostali vanjski troškovi187.282.155,00187.282.155,00187.282.155,00
Troškovi osoblja123.873.994,00123.873.994,00123.873.994,00
Neto plaće i nadnice75.486.393,0075.486.393,0075.486.393,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća28.001.506,0028.001.506,0028.001.506,00
Doprinosi na plaće20.386.095,0020.386.095,0020.386.095,00
Amortizacija13.786.220,0013.786.220,0013.786.220,00
Ostali troškovi45.731.797,0045.731.797,0045.731.797,00
Vrijednosno usklađivanje0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Rezerviranja0,000,000,00
Ostali poslovni rashodi15.801.513,0015.801.513,0015.801.513,00
FINANCIJSKI PRIHODI180.598.376,00180.598.376,00180.598.376,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima19.497.005,0019.497.005,0019.497.005,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima161.101.371,00161.101.371,00161.101.371,00
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0,000,000,00
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijskih prihodi0,000,000,00
FINANCIJSKI RASHODI175.429.563,00175.429.563,00175.429.563,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima11.629.013,0011.629.013,0011.629.013,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama163.800.550,00163.800.550,00163.800.550,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijski rashodi0,000,000,00
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Izvanredni - ostali prihodi0,000,000,00
Izvanredni - ostali rashodi0,000,000,00
UKUPNI PRIHODI695.344.874,00695.344.874,00695.344.874,00
UKUPNI RASHODI694.878.440,00694.878.440,00694.878.440,00
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA466.434,00466.434,00466.434,00
Dobit prije oporezivanja466.434,00466.434,00466.434,00
Gubitak prije oporezivanja0,000,000,00
Porez na dobit0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja466.434,00466.434,00466.434,00
DOBIT RAZDOBLJA466.434,00466.434,00466.434,00
GUBITAK RAZDOBLJA0,000,000,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja466.434,00466.434,00466.434,00
Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza0,000,000,00
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja0,000,000,00
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu0,000,000,00
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja0,000,000,00
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit razdoblja0,000,000,00
Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak0,000,000,00
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja466.434,00466.434,00466.434,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit prije poreza466.434,00466.434,00466.434,00
Amortizacija13.786.220,0013.786.220,0013.786.220,00
Povećanje kratkoročnih obveza0,000,000,00
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja111.947.521,00111.947.521,00111.947.521,00
Smanjenje zaliha0,000,000,00
Ostala povećanja novčanog tijeka144.796.537,00144.796.537,00144.796.537,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti270.996.712,00270.996.712,00270.996.712,00
Smanjenje kratkoročnih obveza3.476.576,003.476.576,003.476.576,00
Povećanje kratkotrajnih potraživanja0,000,000,00
Povećanje zaliha67.493.532,0067.493.532,0067.493.532,00
Ostalo smanjenje novčanog tijeka55.814.652,0055.814.652,0055.814.652,00
Ukupnu smanjenje novčanog tijeka126.784.760,00126.784.760,00126.784.760,00
Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti144.211.952,00144.211.952,00144.211.952,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti0,000,000,00
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od kamata21.269.674,0021.269.674,0021.269.674,00
Novčani primici od dividendi0,000,000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti164.067.224,00164.067.224,00164.067.224,00
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti185.336.898,00185.336.898,00185.336.898,00
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine5.561.225,005.561.225,005.561.225,00
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata20.000,0020.000,0020.000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti260.839.891,00260.839.891,00260.839.891,00
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti266.421.116,00266.421.116,00266.421.116,00
Neto povećanje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti0,000,000,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti81.084.218,0081.084.218,0081.084.218,00
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi0,000,000,00
Ostali primici od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Novačni izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica99.771.928,0099.771.928,0099.771.928,00
Novčani izdaci za isplatu dividendi0,000,000,00
Novčani izdaci za financijski najam15.466,0015.466,0015.466,00
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica0,000,000,00
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti99.787.394,0099.787.394,0099.787.394,00
Neto povećanje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti99.787.394,0099.787.394,0099.787.394,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka0,000,000,00
Ukupno smanjenje novčanog tijeka36.659.660,0036.659.660,0036.659.660,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja37.486.479,0037.486.479,0037.486.479,00
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata0,000,000,00
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata36.659.660,0036.659.660,0036.659.660,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja826.819,00826.819,00826.819,00
Upisani kapital146.214.000,00146.214.000,00146.214.000,00
Kapitalne rezerve376.868.225,00376.868.225,00376.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zadražana dobit ili preneseni gubitak170.919.269,00170.919.269,00170.919.269,00
Dobti ili gubitak tekuće godine466.434,00466.434,00466.434,00
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija nematerijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Ostala revalorizacija0,000,000,00
Ukupno kapital i rezerve920.546.742,00920.546.742,00920.546.742,00
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje0,000,000,00
Tekući i odgođeni porezi (dio)0,000,000,00
Zaštita novčanog tijeka0,000,000,00
Promjene računovodstvenih politika0,000,000,00
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja0,000,000,00
Ostale promjene kapitala466.434,00466.434,00466.434,00
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala466.434,00466.434,00466.434,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00