Stavka izvještajaIznos stavkeIznos stavkeIznos stavke
Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital0,000,000,00
DUGOTRAJNA IMOVINA300.213.690,00300.213.690,00300.213.690,00
Nematerijalna imovina61.959.883,0061.959.883,0061.959.883,00
Izdaci za razvoj0,000,000,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava58.009.365,0058.009.365,0058.009.365,00
Goodwill0,000,000,00
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0,000,000,00
Nematerijalna imovina u pripremi3.950.518,003.950.518,003.950.518,00
Ostala nematerijalna imovina0,000,000,00
Materijalna imovina76.417.739,0076.417.739,0076.417.739,00
Zemljište0,000,000,00
Građevinski objekti0,000,000,00
Postrojenja i oprema20.623.818,0020.623.818,0020.623.818,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina6.660.702,006.660.702,006.660.702,00
Biološka imovina0,000,000,00
Predujmovi za materijalnu imovinu0,000,000,00
Materijalna imovina u pripremi32.921.785,0032.921.785,0032.921.785,00
Ostala materijalna imovina712.447,00712.447,00712.447,00
Ulaganja u nekretnine15.498.987,0015.498.987,0015.498.987,00
Dugotrajna financijska imovina133.033.852,00133.033.852,00133.033.852,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika103.827.230,00103.827.230,00103.827.230,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire2.184,002.184,002.184,00
Dani zajmovi, depoziti i slično29.204.438,0029.204.438,0029.204.438,00
Ostala dugotrajna financijska imovina0,000,000,00
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0,000,000,00
Potraživanja28.802.216,0028.802.216,0028.802.216,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika3.598.888,003.598.888,003.598.888,00
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit7.105.222,007.105.222,007.105.222,00
Ostala potraživanja18.098.106,0018.098.106,0018.098.106,00
Odgođena porezna imovina0,000,000,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA794.689.547,00794.689.547,00794.689.547,00
Zalihe130.240.888,00130.240.888,00130.240.888,00
Sirovine i materijal69.330.631,0069.330.631,0069.330.631,00
Proizvodnja u tijeku53.225.733,0053.225.733,0053.225.733,00
Gotovi proizvodi0,000,000,00
Trgovačka roba0,000,000,00
Predujmovi za zalihe7.041.428,007.041.428,007.041.428,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji643.096,00643.096,00643.096,00
Biološka imovina0,000,000,00
Potraživanja130.955.784,00130.955.784,00130.955.784,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika79.930.621,0079.930.621,0079.930.621,00
Potraživanja od kupaca42.981.210,0042.981.210,0042.981.210,00
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika0,000,000,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika126.080,00126.080,00126.080,00
Potraživanja od države i drugih institucija382.562,00382.562,00382.562,00
Ostala potraživanja7.535.311,007.535.311,007.535.311,00
Kratkotrajna financijska imovina530.143.693,00530.143.693,00530.143.693,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0,000,000,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima522.993.693,00522.993.693,00522.993.693,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire0,000,000,00
Dani zajmovi, depoziti i slično7.150.000,007.150.000,007.150.000,00
Ostala financijska imovina0,000,000,00
Novac u banci i blagajni3.349.182,003.349.182,003.349.182,00
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi153.807.978,00153.807.978,00153.807.978,00
UKUPNO AKTIVA1.248.711.215,001.248.711.215,001.248.711.215,00
Izvanbilančni zapisi338.508.701,00338.508.701,00338.508.701,00
KAPITAL I REZERVE901.215.164,00901.215.164,00901.215.164,00
Temeljni (upisani) kapital181.214.000,00181.214.000,00181.214.000,00
Kapitalne rezerve341.868.225,00341.868.225,00341.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zakonske rezerve0,000,000,00
Rezerve za vlastite dionice0,000,000,00
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0,000,000,00
Statutarne rezerve0,000,000,00
Ostale rezerve226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Revalorizacijske rezerve0,000,000,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Zadržana dobit173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Preneseni gubitak0,000,000,00
Dobit ili gubitak poslovne godine- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Dobit poslovne godine0,000,000,00
Gubitak poslovne godine21.914.883,0021.914.883,0021.914.883,00
Manjinski interes0,000,000,00
Rezerviranja9.994.698,009.994.698,009.994.698,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze2.445.635,002.445.635,002.445.635,00
Rezerviranja za porezne obveze0,000,000,00
Druga rezerviranja7.549.063,007.549.063,007.549.063,00
DUGOROČNE OBVEZE55.463,0055.463,0055.463,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Obveze za zajmove, depozite i slično0,000,000,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama55.463,0055.463,0055.463,00
Obveze za predujmove0,000,000,00
Obveze prema dobavljačima0,000,000,00
Obveze prema vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ostale dugoročne obveze0,000,000,00
Odgođena porezna obveza0,000,000,00
KRATKOROČNE OBVEZE284.374.245,00284.374.245,00284.374.245,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima71.309.388,0071.309.388,0071.309.388,00
Obveze za zajmove, depozite i slično2.606.273,002.606.273,002.606.273,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama3.316.611,003.316.611,003.316.611,00
Obveza za predujmove100.995,00100.995,00100.995,00
Obveze prema dobavljačima176.554.059,00176.554.059,00176.554.059,00
Obveze po vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Obveze prema zaposlenicima8.649.897,008.649.897,008.649.897,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja18.524.033,0018.524.033,0018.524.033,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu0,000,000,00
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0,000,000,00
Ostale kratkoročne obveze3.312.989,003.312.989,003.312.989,00
Odgođena plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja53.071.645,0053.071.645,0053.071.645,00
UKUPNO PASIVA1.248.711.215,001.248.711.215,001.248.711.215,00
Izvanbilančni zapisi338.508.701,00338.508.701,00338.508.701,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00
POSLOVNI PRIHODI34.590.703,0034.590.703,0034.590.703,00
Prihodi od prodaje34.308.759,0034.308.759,0034.308.759,00
Ostali poslovni prihodi281.944,00281.944,00281.944,00
POSLOVNI RASHODI56.313.085,0056.313.085,0056.313.085,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda- 26.921.480,00- 26.921.480,00- 26.921.480,00
Materijalni troškovi24.975.350,0024.975.350,0024.975.350,00
Troškovi sirovina i materijala12.168.713,0012.168.713,0012.168.713,00
Troškovi prodane robe0,000,000,00
Ostali vanjski troškovi12.806.637,0012.806.637,0012.806.637,00
Troškovi osoblja38.276.509,0038.276.509,0038.276.509,00
Neto plaće i nadnice23.541.130,0023.541.130,0023.541.130,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća8.479.303,008.479.303,008.479.303,00
Doprinosi na plaće6.256.076,006.256.076,006.256.076,00
Amortizacija4.174.970,004.174.970,004.174.970,00
Ostali troškovi13.049.613,0013.049.613,0013.049.613,00
Vrijednosno usklađivanje0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Rezerviranja0,000,000,00
Ostali poslovni rashodi2.758.123,002.758.123,002.758.123,00
FINANCIJSKI PRIHODI15.724.361,0015.724.361,0015.724.361,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima5.870.570,005.870.570,005.870.570,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima9.853.791,009.853.791,009.853.791,00
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0,000,000,00
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijskih prihodi0,000,000,00
FINANCIJSKI RASHODI15.916.862,0015.916.862,0015.916.862,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima3.447,003.447,003.447,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama15.913.415,0015.913.415,0015.913.415,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijski rashodi0,000,000,00
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Izvanredni - ostali prihodi0,000,000,00
Izvanredni - ostali rashodi0,000,000,00
UKUPNI PRIHODI50.315.064,0050.315.064,0050.315.064,00
UKUPNI RASHODI72.229.947,0072.229.947,0072.229.947,00
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Dobit prije oporezivanja0,000,000,00
Gubitak prije oporezivanja21.914.883,0021.914.883,0021.914.883,00
Porez na dobit0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
DOBIT RAZDOBLJA0,000,000,00
GUBITAK RAZDOBLJA21.914.883,0021.914.883,0021.914.883,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza0,000,000,00
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja0,000,000,00
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu0,000,000,00
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja0,000,000,00
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit razdoblja0,000,000,00
Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak0,000,000,00
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit prije poreza- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Amortizacija4.174.970,004.174.970,004.174.970,00
Povećanje kratkoročnih obveza30.837.974,0030.837.974,0030.837.974,00
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja0,000,000,00
Smanjenje zaliha0,000,000,00
Ostala povećanja novčanog tijeka607.680,00607.680,00607.680,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti13.705.741,0013.705.741,0013.705.741,00
Smanjenje kratkoročnih obveza0,000,000,00
Povećanje kratkotrajnih potraživanja10.419.850,0010.419.850,0010.419.850,00
Povećanje zaliha20.004.111,0020.004.111,0020.004.111,00
Ostalo smanjenje novčanog tijeka6.525.448,006.525.448,006.525.448,00
Ukupnu smanjenje novčanog tijeka36.949.409,0036.949.409,0036.949.409,00
Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti0,000,000,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti23.243.668,0023.243.668,0023.243.668,00
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od kamata6.525.448,006.525.448,006.525.448,00
Novčani primici od dividendi0,000,000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti6.525.448,006.525.448,006.525.448,00
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine2.967.692,002.967.692,002.967.692,00
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata0,000,000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti2.967.692,002.967.692,002.967.692,00
Neto povećanje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti3.557.756,003.557.756,003.557.756,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti0,000,000,00
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi4.422.500,004.422.500,004.422.500,00
Ostali primici od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti4.422.500,004.422.500,004.422.500,00
Novačni izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica0,000,000,00
Novčani izdaci za isplatu dividendi0,000,000,00
Novčani izdaci za financijski najam5.377,005.377,005.377,00
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica0,000,000,00
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti5.377,005.377,005.377,00
Neto povećanje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti4.417.123,004.417.123,004.417.123,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka0,000,000,00
Ukupno smanjenje novčanog tijeka15.268.789,0015.268.789,0015.268.789,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja18.617.971,0018.617.971,0018.617.971,00
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata0,000,000,00
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata15.268.789,0015.268.789,0015.268.789,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja3.349.182,003.349.182,003.349.182,00
Upisani kapital181.214.000,00181.214.000,00181.214.000,00
Kapitalne rezerve341.868.225,00341.868.225,00341.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zadražana dobit ili preneseni gubitak173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Dobti ili gubitak tekuće godine- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija nematerijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Ostala revalorizacija0,000,000,00
Ukupno kapital i rezerve901.215.164,00901.215.164,00901.215.164,00
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje0,000,000,00
Tekući i odgođeni porezi (dio)0,000,000,00
Zaštita novčanog tijeka0,000,000,00
Promjene računovodstvenih politika0,000,000,00
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja0,000,000,00
Ostale promjene kapitala- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala- 21.914.883,00- 21.914.883,00- 21.914.883,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00