Financijski pokazateljVrijednost pokazateljaVrijednost pokazateljaVrijednost pokazatelja
Tekuća likvidnost2,792,792,79
Trenutna likvidnost1,881,881,88
Ubrzana likvidnost2,342,342,34
Novčana likvidnost0,010,010,01
Financijska stabilnost0,330,330,33
Neto obrtni kapital0,010,010,01
Obrtaj potraživanja1,691,691,69
Vrijeme naplate potraživanja216,00216,00216,00
Obrtaj zaliha1,701,701,70
Vrijeme vezivanja zaliha215,00215,00215,00
Vrijeme vezivanja obveza103,00103,00103,00
Operativni ciklus431,00431,00431,00
Cash gap328,00328,00328,00
Obrtaj zaliha u odnosu na trošak prodane robe3,543,543,54
Obrtaj kratkotrajne imovine0,890,890,89
Obrtaj dugotrajne imovine2,362,362,36
Obrtaj ukupne imovine0,570,570,57
Obrtaj neto imovine0,230,230,23
Odnosa ukupnog duga i ukupne imovine0,230,230,23
Odnosa ukupnog duga i neto imovine0,230,230,23
Pokriće troškova kamata- 1,77- 1,77- 1,77
Stupanj samofinanciranja0,720,720,72
Koeficijent financiranja0,320,320,32
Pokazatelj zaduženosti0,230,230,23
Zaduženost u godinama- 285,60- 285,60- 285,60
Stupanj pokrića I3,003,003,00
Stupanj pokrića II3,003,003,00
Gearing0,320,320,32
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0,970,970,97
Ekonomičnost poslovanja - prodaje0,980,980,98
Ekonomičnost financiranja0,960,960,96
Bruto profitna marža0,230,230,23
Neto profitna marža0,230,230,23
Operativna marža3,083,083,08
Marža prije kamata i poreza- 1,47- 1,47- 1,47
Marža prije poreza- 0,09- 0,09- 0,09
Neto rentabilnost imovine0,130,130,13
Bruto rentabilnost imovine0,130,130,13
Rentabilnost vlastitog kapitala- 0,02- 0,02- 0,02
ROA- 0,02- 0,02- 0,02
ROE- 0,10- 0,10- 0,10
ROI- 0,02- 0,02- 0,02
Povrat na ukupnu imovinu prije kamata i poreza- 0,26- 0,26- 0,26
Povrat na neto imovinu prije kamata i poreza- 0,34- 0,34- 0,34
Dobit po dionici - EPS- 14,99- 14,99- 14,99
Dividenda po dionici - DPS- 14,99- 14,99- 14,99
Odnos isplate dividendi - DPR0,000,000,00
Odnos cijene i dobiti po dionici - P/E0,000,000,00
Ukupna rentabilnost dionice- 0,15- 0,15- 0,15
Dividendna rentabilnost dionice0,000,000,00
Novčani tok po dionici- 0,79- 0,79- 0,79
Ekonomnska vrijednost dionice - EV97,3997,3997,39
Knjigovodstvena vrijednost dionice - BV714,46714,46714,46
Tržišna cijena / cash flow po dionici - P/CF- 126,66- 126,66- 126,66
Tržišna cijena - EBITDA- 0,41- 0,41- 0,41
Tržišna cijena / knjigovodstvena vrijednost- 0,41- 0,41- 0,41
PEG- 0,55- 0,55- 0,55
Cash flow- 995.899,00- 995.899,00- 995.899,00
Prodaja221.051.905,00221.051.905,00221.051.905,00
EBIT- 326.042.988,00- 326.042.988,00- 326.042.988,00
EBITDA- 308.128.235,00- 308.128.235,00- 308.128.235,00
Altman - Z =1,331,331,33
Taffler - Z =0,240,240,24
Quick test - stupanj samofinanciranja5,005,005,00
Quick test - rentabilnost prometa1,001,001,00
Quick test - rentabilnost ukupnog kapitala1,001,001,00
Quick test - faktor zaduženosti1,001,001,00
Quick test - ukupno2,002,002,00
MSTANDP - ubrzana likvidnost5,005,005,00
MSTANDP - tekuća likvidnost5,005,005,00
MSTANDP - financijske stabilnosti5,005,005,00
MSTANDP - zaduženost5,005,005,00
MSTANDP - financiranja5,005,005,00
MSTANDP - neto marža profita5,005,005,00
MSTANDP - ROA1,001,001,00
MSTANDP - rast novčane i ukupne imovine / UP5,005,005,00
MSTANDP - obrtaj zaliha2,002,002,00
MSTANDP - vezivanje potraživanja5,005,005,00
MSTANDP - Altman2,002,002,00
MSTANDP - čimbenik zaduženosti5,005,005,00
MSTANDP - ROE4,234,234,23