Financijski pokazateljVrijednost pokazateljaVrijednost pokazateljaVrijednost pokazatelja
Tekuća likvidnost3,363,363,36
Trenutna likvidnost1,951,951,95
Ubrzana likvidnost2,742,742,74
Novčana likvidnost0,010,010,01
Financijska stabilnost0,250,250,25
Neto obrtni kapital0,010,010,01
Obrtaj potraživanja3,273,273,27
Vrijeme naplate potraživanja112,00112,00112,00
Obrtaj zaliha4,184,184,18
Vrijeme vezivanja zaliha87,0087,0087,00
Vrijeme vezivanja obveza57,0057,0057,00
Operativni ciklus199,00199,00199,00
Cash gap142,00142,00142,00
Obrtaj zaliha u odnosu na trošak prodane robe6,436,436,43
Obrtaj kratkotrajne imovine1,091,091,09
Obrtaj dugotrajne imovine4,014,014,01
Obrtaj ukupne imovine0,740,740,74
Obrtaj neto imovine0,660,660,66
Odnosa ukupnog duga i ukupne imovine0,350,350,35
Odnosa ukupnog duga i neto imovine0,350,350,35
Pokriće troškova kamata- 0,87- 0,87- 0,87
Stupanj samofinanciranja0,610,610,61
Koeficijent financiranja0,580,580,58
Pokazatelj zaduženosti0,350,350,35
Zaduženost u godinama17.333,1317.333,1317.333,13
Stupanj pokrića I3,263,263,26
Stupanj pokrića II4,074,074,07
Gearing0,580,580,58
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0,980,980,98
Ekonomičnost poslovanja - prodaje0,980,980,98
Ekonomičnost financiranja1,011,011,01
Bruto profitna marža0,160,160,16
Neto profitna marža0,160,160,16
Operativna marža2,542,542,54
Marža prije kamata i poreza- 0,22- 0,22- 0,22
Marža prije poreza- 0,02- 0,02- 0,02
Neto rentabilnost imovine0,120,120,12
Bruto rentabilnost imovine0,120,120,12
Rentabilnost vlastitog kapitala- 0,02- 0,02- 0,02
ROA- 0,01- 0,01- 0,01
ROE- 0,11- 0,11- 0,11
ROI- 0,02- 0,02- 0,02
Povrat na ukupnu imovinu prije kamata i poreza- 0,12- 0,12- 0,12
Povrat na neto imovinu prije kamata i poreza- 0,15- 0,15- 0,15
Dobit po dionici - EPS- 15,25- 15,25- 15,25
Dividenda po dionici - DPS- 15,25- 15,25- 15,25
Odnos isplate dividendi - DPR0,000,000,00
Odnos cijene i dobiti po dionici - P/E0,000,000,00
Ukupna rentabilnost dionice- 0,44- 0,44- 0,44
Dividendna rentabilnost dionice0,000,000,00
Novčani tok po dionici0,020,020,02
Ekonomnska vrijednost dionice - EV214,61214,61214,61
Knjigovodstvena vrijednost dionice - BV730,79730,79730,79
Tržišna cijena / cash flow po dionici - P/CF1.423,701.423,701.423,70
Tržišna cijena - EBITDA- 0,28- 0,28- 0,28
Tržišna cijena / knjigovodstvena vrijednost- 0,28- 0,28- 0,28
PEG- 0,31- 0,31- 0,31
Cash flow31.010,0031.010,0031.010,00
Prodaja797.931.297,00797.931.297,00797.931.297,00
EBIT- 178.685.516,00- 178.685.516,00- 178.685.516,00
EBITDA- 159.412.560,00- 159.412.560,00- 159.412.560,00
Altman - Z =1,571,571,57
Taffler - Z =0,210,210,21
Quick test - stupanj samofinanciranja5,005,005,00
Quick test - rentabilnost prometa1,001,001,00
Quick test - rentabilnost ukupnog kapitala1,001,001,00
Quick test - faktor zaduženosti5,005,005,00
Quick test - ukupno3,003,003,00
MSTANDP - ubrzana likvidnost5,005,005,00
MSTANDP - tekuća likvidnost5,005,005,00
MSTANDP - financijske stabilnosti5,005,005,00
MSTANDP - zaduženost5,005,005,00
MSTANDP - financiranja5,005,005,00
MSTANDP - neto marža profita4,004,004,00
MSTANDP - ROA1,001,001,00
MSTANDP - rast novčane i ukupne imovine / UP5,005,005,00
MSTANDP - obrtaj zaliha4,004,004,00
MSTANDP - vezivanje potraživanja5,005,005,00
MSTANDP - Altman2,002,002,00
MSTANDP - čimbenik zaduženosti1,001,001,00
MSTANDP - ROE4,004,004,00