Odaberi burzu:
Odaberi financijski instrument:
Odaberi kvartal:
Stavka izvještajaIznos stavkeIznos stavkeIznos stavke
Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital0,000,000,00
DUGOTRAJNA IMOVINA294.132.167,00294.132.167,00294.132.167,00
Nematerijalna imovina57.861.819,0057.861.819,0057.861.819,00
Izdaci za razvoj0,000,000,00
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava53.535.321,0053.535.321,0053.535.321,00
Goodwill0,000,000,00
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine0,000,000,00
Nematerijalna imovina u pripremi4.326.498,004.326.498,004.326.498,00
Ostala nematerijalna imovina0,000,000,00
Materijalna imovina75.454.138,0075.454.138,0075.454.138,00
Zemljište0,000,000,00
Građevinski objekti0,000,000,00
Postrojenja i oprema37.051.087,0037.051.087,0037.051.087,00
Alati, pogonski inventar i transportna imovina5.531.486,005.531.486,005.531.486,00
Biološka imovina0,000,000,00
Predujmovi za materijalnu imovinu0,000,000,00
Materijalna imovina u pripremi17.132.549,0017.132.549,0017.132.549,00
Ostala materijalna imovina712.447,00712.447,00712.447,00
Ulaganja u nekretnine15.026.569,0015.026.569,0015.026.569,00
Dugotrajna financijska imovina133.033.852,00133.033.852,00133.033.852,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika103.827.230,00103.827.230,00103.827.230,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire2.184,002.184,002.184,00
Dani zajmovi, depoziti i slično29.204.438,0029.204.438,0029.204.438,00
Ostala dugotrajna financijska imovina0,000,000,00
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela0,000,000,00
Potraživanja27.782.358,0027.782.358,0027.782.358,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika3.598.888,003.598.888,003.598.888,00
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit6.085.364,006.085.364,006.085.364,00
Ostala potraživanja18.098.106,0018.098.106,0018.098.106,00
Odgođena porezna imovina0,000,000,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA823.685.951,00823.685.951,00823.685.951,00
Zalihe184.490.656,00184.490.656,00184.490.656,00
Sirovine i materijal64.131.082,0064.131.082,0064.131.082,00
Proizvodnja u tijeku112.886.423,00112.886.423,00112.886.423,00
Gotovi proizvodi0,000,000,00
Trgovačka roba0,000,000,00
Predujmovi za zalihe6.830.055,006.830.055,006.830.055,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji643.096,00643.096,00643.096,00
Biološka imovina0,000,000,00
Potraživanja109.322.817,00109.322.817,00109.322.817,00
Potraživanja od povezanih poduzetnika58.003.554,0058.003.554,0058.003.554,00
Potraživanja od kupaca41.909.719,0041.909.719,0041.909.719,00
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika0,000,000,00
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika21.655,0021.655,0021.655,00
Potraživanja od države i drugih institucija1.949.527,001.949.527,001.949.527,00
Ostala potraživanja7.438.362,007.438.362,007.438.362,00
Kratkotrajna financijska imovina527.900.535,00527.900.535,00527.900.535,00
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika0,000,000,00
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima522.993.693,00522.993.693,00522.993.693,00
Sudjelujući interesi (udjeli)0,000,000,00
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ulaganja u vrijednosne papire0,000,000,00
Dani zajmovi, depoziti i slično4.906.842,004.906.842,004.906.842,00
Ostala financijska imovina0,000,000,00
Novac u banci i blagajni1.971.943,001.971.943,001.971.943,00
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi182.589.281,00182.589.281,00182.589.281,00
UKUPNO AKTIVA1.300.407.399,001.300.407.399,001.300.407.399,00
Izvanbilančni zapisi350.643.982,00350.643.982,00350.643.982,00
KAPITAL I REZERVE765.900.798,00765.900.798,00765.900.798,00
Temeljni (upisani) kapital181.214.000,00181.214.000,00181.214.000,00
Kapitalne rezerve341.868.225,00341.868.225,00341.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zakonske rezerve0,000,000,00
Rezerve za vlastite dionice0,000,000,00
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)0,000,000,00
Statutarne rezerve0,000,000,00
Ostale rezerve226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Revalorizacijske rezerve0,000,000,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Zadržana dobit173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Preneseni gubitak0,000,000,00
Dobit ili gubitak poslovne godine- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Dobit poslovne godine0,000,000,00
Gubitak poslovne godine157.229.249,00157.229.249,00157.229.249,00
Manjinski interes0,000,000,00
Rezerviranja9.994.698,009.994.698,009.994.698,00
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze2.445.635,002.445.635,002.445.635,00
Rezerviranja za porezne obveze0,000,000,00
Druga rezerviranja7.549.063,007.549.063,007.549.063,00
DUGOROČNE OBVEZE55.463,0055.463,0055.463,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima0,000,000,00
Obveze za zajmove, depozite i slično0,000,000,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama55.463,0055.463,0055.463,00
Obveze za predujmove0,000,000,00
Obveze prema dobavljačima0,000,000,00
Obveze prema vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Ostale dugoročne obveze0,000,000,00
Odgođena porezna obveza0,000,000,00
KRATKOROČNE OBVEZE338.775.537,00338.775.537,00338.775.537,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima156.588.799,00156.588.799,00156.588.799,00
Obveze za zajmove, depozite i slično2.606.272,002.606.272,002.606.272,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama9.366,009.366,009.366,00
Obveza za predujmove119.116,00119.116,00119.116,00
Obveze prema dobavljačima156.802.055,00156.802.055,00156.802.055,00
Obveze po vrijednosnim papirima0,000,000,00
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi0,000,000,00
Obveze prema zaposlenicima9.045.057,009.045.057,009.045.057,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja12.079.372,0012.079.372,0012.079.372,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu0,000,000,00
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0,000,000,00
Ostale kratkoročne obveze1.525.500,001.525.500,001.525.500,00
Odgođena plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja185.680.903,00185.680.903,00185.680.903,00
UKUPNO PASIVA1.300.407.399,001.300.407.399,001.300.407.399,00
Izvanbilančni zapisi350.643.982,00350.643.982,00350.643.982,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00
POSLOVNI PRIHODI81.011.475,0081.011.475,0081.011.475,00
Prihodi od prodaje79.281.698,0079.281.698,0079.281.698,00
Ostali poslovni prihodi1.729.777,001.729.777,001.729.777,00
POSLOVNI RASHODI260.473.904,00260.473.904,00260.473.904,00
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda- 86.582.171,00- 86.582.171,00- 86.582.171,00
Materijalni troškovi48.721.517,0048.721.517,0048.721.517,00
Troškovi sirovina i materijala20.834.304,0020.834.304,0020.834.304,00
Troškovi prodane robe0,000,000,00
Ostali vanjski troškovi27.887.213,0027.887.213,0027.887.213,00
Troškovi osoblja112.705.691,00112.705.691,00112.705.691,00
Neto plaće i nadnice69.148.380,0069.148.380,0069.148.380,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća25.239.181,0025.239.181,0025.239.181,00
Doprinosi na plaće18.318.130,0018.318.130,0018.318.130,00
Amortizacija12.798.057,0012.798.057,0012.798.057,00
Ostali troškovi34.305.630,0034.305.630,0034.305.630,00
Vrijednosno usklađivanje0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)0,000,000,00
Rezerviranja133.130.321,00133.130.321,00133.130.321,00
Ostali poslovni rashodi5.394.859,005.394.859,005.394.859,00
FINANCIJSKI PRIHODI56.677.052,0056.677.052,0056.677.052,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima17.803.208,0017.803.208,0017.803.208,00
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima38.873.844,0038.873.844,0038.873.844,00
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa0,000,000,00
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijskih prihodi0,000,000,00
FINANCIJSKI RASHODI34.443.872,0034.443.872,0034.443.872,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima755.781,00755.781,00755.781,00
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama33.688.091,0033.688.091,0033.688.091,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine0,000,000,00
Ostali financijski rashodi0,000,000,00
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Izvanredni - ostali prihodi0,000,000,00
Izvanredni - ostali rashodi0,000,000,00
UKUPNI PRIHODI137.688.527,00137.688.527,00137.688.527,00
UKUPNI RASHODI294.917.776,00294.917.776,00294.917.776,00
DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Dobit prije oporezivanja0,000,000,00
Gubitak prije oporezivanja157.229.249,00157.229.249,00157.229.249,00
Porez na dobit0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
DOBIT RAZDOBLJA0,000,000,00
GUBITAK RAZDOBLJA157.229.249,00157.229.249,00157.229.249,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit ili gubitak razdoblja- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza0,000,000,00
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja0,000,000,00
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka0,000,000,00
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu0,000,000,00
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika0,000,000,00
Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja0,000,000,00
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit razdoblja0,000,000,00
Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak0,000,000,00
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Pripisana imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisana manjinskom interesu0,000,000,00
Dobit prije poreza- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Amortizacija12.798.057,0012.798.057,0012.798.057,00
Povećanje kratkoročnih obveza12.357.247,0012.357.247,0012.357.247,00
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja24.151.470,0024.151.470,0024.151.470,00
Smanjenje zaliha0,000,000,00
Ostala povećanja novčanog tijeka133.185.907,00133.185.907,00133.185.907,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti25.263.432,0025.263.432,0025.263.432,00
Smanjenje kratkoročnih obveza0,000,000,00
Povećanje kratkotrajnih potraživanja0,000,000,00
Povećanje zaliha74.253.879,0074.253.879,0074.253.879,00
Ostalo smanjenje novčanog tijeka61.451.983,0061.451.983,0061.451.983,00
Ukupnu smanjenje novčanog tijeka135.705.862,00135.705.862,00135.705.862,00
Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti0,000,000,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti110.442.430,00110.442.430,00110.442.430,00
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine0,000,000,00
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od kamata19.732.326,0019.732.326,0019.732.326,00
Novčani primici od dividendi0,000,000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti2.244.541,002.244.541,002.244.541,00
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti21.976.867,0021.976.867,0021.976.867,00
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine6.541.111,006.541.111,006.541.111,00
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata0,000,000,00
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti1.383,001.383,001.383,00
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti6.542.494,006.542.494,006.542.494,00
Neto povećanje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti15.434.373,0015.434.373,0015.434.373,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti0,000,000,00
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata0,000,000,00
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi81.674.651,0081.674.651,0081.674.651,00
Ostali primici od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti81.674.651,0081.674.651,0081.674.651,00
Novačni izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica3.300.000,003.300.000,003.300.000,00
Novčani izdaci za isplatu dividendi0,000,000,00
Novčani izdaci za financijski najam12.622,0012.622,0012.622,00
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica0,000,000,00
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti3.312.622,003.312.622,003.312.622,00
Neto povećanje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti78.362.029,0078.362.029,0078.362.029,00
Neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti0,000,000,00
Ukupno povećanje novčanog tijeka0,000,000,00
Ukupno smanjenje novčanog tijeka16.646.028,0016.646.028,0016.646.028,00
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja18.617.971,0018.617.971,0018.617.971,00
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata0,000,000,00
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata16.646.028,0016.646.028,0016.646.028,00
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja1.971.943,001.971.943,001.971.943,00
Upisani kapital181.214.000,00181.214.000,00181.214.000,00
Kapitalne rezerve341.868.225,00341.868.225,00341.868.225,00
Rezerve iz dobiti226.078.814,00226.078.814,00226.078.814,00
Zadražana dobit ili preneseni gubitak173.969.008,00173.969.008,00173.969.008,00
Dobti ili gubitak tekuće godine- 157.229.249,00- 157.229.249,00- 157.229.249,00
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija nematerijalne imovine0,000,000,00
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju0,000,000,00
Ostala revalorizacija0,000,000,00
Ukupno kapital i rezerve765.900.798,00765.900.798,00765.900.798,00
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje0,000,000,00
Tekući i odgođeni porezi (dio)0,000,000,00
Zaštita novčanog tijeka0,000,000,00
Promjene računovodstvenih politika0,000,000,00
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja0,000,000,00
Ostale promjene kapitala- 157.229.250,00- 157.229.250,00- 157.229.250,00
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala- 157.229.250,00- 157.229.250,00- 157.229.250,00
Pripisano imateljima kapitala matice0,000,000,00
Pripisano manjinskom interesu0,000,000,00